banneri3

Vertaiskouluttaja- ja kehittäjävalmennus

Tiedätkö kuinka jakaa omaa osaamistasi kiinnostavasti ja vaikuttavasti kollegoillesi ja sidosryhmillesi? Mitkä ovat toimivimmat keinot osallistaa työyhteisön jäseniä opetussuunnitelma- ja kehittämistyöhön?

Modulaarinen valmennuskokonaisuutemme edistää vaikuttavasti valmiuksia:

 • Kollegoiden kouluttamisessa
 • Vertaistukena toimimisessa
 • Kehityshankkeiden läpiviennissä
 • Osallistavassa vuorovaikutuksessa
 • Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisessä em. osa-alueilla

Valmennuskokonaisuus koostuu seitsemästä moduulista. Kunkin moduulin laajuus on yksi (1) lähikoulutuspäivä. Laajempi prosessi (2 – 4 pv) räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan.

Tutustu valmennuskokonaisuuteen alla.

Tiedustelut

Kysy lisää ja tilaa koulutus omalle koulullesi tai kuntaasi!

Iiris Peura
iiris.peura@edita.fi
puh. 040 842 5036

Kouluttajataidot

Kehity kollegan kouluttamisessa

 

Kehitä valmiuksiasi toimia luovana asiantuntijakouluttajana ja vertaistukena. Saat työkaluja rakentaa inspiroivia oppimistilanteita, jotka generoivat organisaatiosi osaamispotentiaalia.

Tulevaisuuden menestyksen takaamiseksi tarvitaan oppivan organisaation kulttuuria, jossa tuetaan yksilöiden osaamisen laajentamista organisaation osaamiseksi ja otetaan käyttöön meissä kaikissa olevaa luovuuspotentiaalia. Tieto ei kuitenkaan siirry yksilöstä toiseen vain jakamalla. Substanssiosaaja tarvitsee myös kouluttajan tietoja ja taitoja innostaakseen kollegoissaan liikkeelle oppimisprosessin, jossa jokaisen oma yksilöllinen aikaisempi kokemus voi toimia pohjana yhteiselle, uuden sisäistämisen ja oivallusten siivittämälle luovalle kehittämistyölle.

Sisältö:

 • Aikuinen oppijana
  • aikuisen oppimisprosessi
  • oppimistyylit
  • kokemuksellinen oppiminen ja vahvuuksien varaan rakentaminen
 • Kouluttajataidot
  • substanssiosaaminen ja oma yksilöllinen kokemuspohja
  • esiintymis-, ohjaus- ja innostamistaidot
  • menetelmiä ja työkaluja
 • Koulutusprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi
  • pääpiirteet ja huomioitavaa

Projektijohtaminen

Onnistuneen kehitysprojektin avaimet

 

Onko sinulla edessäsi merkittävä kehittämistehtävä? Kaipaatko lisäosaamista tehokkaaseen projektityöskentelyn johtamiseen? Mitkä muutoksen lainalaisuudet pätevät koulumaailmassa?

Projektiluontoisen työskentelyn merkitys kasvaa kaikilla toimialoilla. Kun projektit monimutkaistuvat, lyhenevät ajallisesti ja niiden resursointi on kompleksisempaa, on organisaatioiden ryhdyttävä miettimään kykyään hallinnoida ja toteuttaa projekteja.

Valmennuspäivän tavoitteena on käydä läpi projektitoiminnan vaiheita, toimijoiden rooleja ja vastuita sekä harjoitella projektin aikataulutusta, työnositusta ja suunnitelmallista toteutusta. Päivän aikana keskustelemme yhteistoiminnallisesti osanottajien toteuttamien projektien kokemuksista, hankaluuksista ja toimivista käytännöistä.

Sisältö:

 • Projektityön vaiheet, määrittelystä ja suunnittelusta toteutukseen
 • Knowledge management – teoria projektityössä
 • Projektin osituskaavio
 • Projektin arviointi
 • Toimivia projektikokemuksia osanottajilta
 • To do and not to do – kokemuksia

Tieto- ja viestintäteknologia

Valmentajan verkkotyökalut

 

Hyödynnä tieto- ja viestintäteknologiaa muutoksen, verkostoitumisen ja osaamisen kehittämisen työkaluna. Opi viestimään vaikuttavasti, tehokkaasti ja monipuolisesti eri välineitä hyödyntäen. Kirkasta käsitystäsi eri välineiden viestinnällisistä ominaispiirteistä ja sosiaalisen median pedagogisista mahdollisuuksista.

Koulutuksessa käsitellään toimivan verkkovuorovaikutuksen periaatteita tarkastelemalla opetusta ja oppimista eri teknologiaympäristöissä. Koulutuksen aikana käydään läpi keskeiset kohderyhmälle soveltuvat verkkotyövälineet (esim. yhteisötyökalut, yhteiskirjoittamisen ja -ideoinnin välineet, monitorointityökalut) niiden pedagogisen hyödyntämisen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan verkon ryhmädynamiikkaa ja vaikuttavan vuorovaikutuksen periaatteita.

Tavoitteena on, että osallistujat saavat kattavan kuvan verkon tarjoamista multimediaalisen viestinnän mahdollisuuksista sekä voivat soveltaa ideoita opetus- ja oppilaitosviestintään. Työtapa pohjautuu osallistujien omiin tarpeisiin ja ideoihin sekä kokemusten, esimerkkien ja hyvien käytänteiden jakamiseen.

Sisältö:

 • Opettajan verkkotaidot
 • Netin keskeiset työvälineet hyötykäyttöön
 • Rakentava vuorovaikutus
 • Oppimisen ja verkostoitumisen resurssit
 • Monitoroinnin työkalut

Coaching

Valmenna vahvuudet ja voimavarat käyttöön

 

Tutustu tehokkaasti coachingin keskeisiin taitoihin ja ratkaisukeskeiseen ajatteluun. Voit hyödyntää tätä osaamista voimavarojen ja uusien ratkaisumallien esiin nostamisessa yhdessä valmennettaviesi kanssa.

Päivän tavoitteena on antaa peruskäsitys coachingista sekä harjoitella valmentajan taitoja päivän aikana. Osallistujat saavat vertaispalautetta omista vahvuuksistaan ja jokainen voi koota omaa valmentajan työkalupakkiaan.

Sisältö:

 • Mitä coaching on ja miksi se on ajankohtaista?
 • Keskeiset taidot ja eettiset periaatteet
 • Ratkaisukeskeinen ajattelu ja coaching
 • Voimavarojen esiin nostaminen
 • Hyvien kysymysten voima
 • Eri menetelmien avulla tapahtuvaa Coaching-harjoittelua

Ryhmänohjaus

Ryhmädynamiikka on dynamiittia

 

Onnistunut prosessi edellyttää toimivaa yhteistyötä. Hyvä ryhmähenki, sitoutuminen, vuorovaikutus ja toimivat roolit eivät synny itsestään. Sukella valmennuksessamme syvemmälle ryhmädynamiikan tietoihin ja taitoihin.

Siellä missä ihmiset kokoontuvat ja tapaavat, tapahtuu myös ryhmäilmiötä. Ryhmän ohjaaja (esimies, opettaja, valmentaja), tarvitsee ymmärrystä ja työvälineitä ohjatakseen ryhmää, jotta ryhmän perustehtävä toteutuisi, ihmiset sitoutuisivat ryhmään / tehtävään ja jotta ihmiset kokisivat ryhmän turvallisena ja luotettavana. Ryhmänohjaukselliset taidot ja ryhmän dynamiikan ymmärtäminen mahdollistavat ryhmän ohjaajalle työ- ja ajattelu-välineitä omaan ohjaukseen.

Valmennuksen aikana ryhmänohjausta tutkitaan toiminnallisten menetelmien ja ryhmäharjoitteiden avulla. Harjoitteiden merkitys ja tarkoitus puretaan teoriaan; kokemuksesta teoriaan lähtökohdalla. Valmennuspäivän tarkoituksena on antaa osallistujalle työkalupakki ryhmänohjaustaitoihin.

Sisältö:

 • Ryhmä ja ryhmän rakentamisen merkitys
 • Ryhmän kehitysvaiheet
 • Ryhmän sosiometria ja sosiometriset työskentelymenetelmät
 • Vuorovaikutuksen mahdollisuudet ja haasteet
 • Ryhmän ohjaajan roolit, rooliajattelu
 • Sosiometria ohjaajan ajattelu- ja työvälineenä

Fasilitointi

Osallistamisen työkaluja muutoksen tueksi

 

Valmennuksessa opit ammattimaisia menetelmiä kehittämisen ja muutok­sen johtamisen tueksi. Yhteistoiminnallisilla fasilitointimenetelmillä pääset pidemmälle koko organisaation näkemysten ja uusien ideoiden esiinnos­tamisessa. Osallistaminen on myös tehokas tapa edistää aitoa sitoutumista.

Palaverit, kokoukset ja kehittämispäivät ovat keskeinen osa työelämää. Hyvä fasilitointi tekee niistä sujuvia ja tuloksekkaita. Latinankielinen sana ’facil’ tarkoittaakin helppoa.

Fasilitaattori ei itse ota kantaa käsiteltävään asiaan, vaan hän auttaa ryhmää löytämään ratkaisut. Fasilitaattorin ammattitaitoa on suunnitella ja toteuttaa sellainen ryhmäprosessi, joka saa ihmiset osallistumaan ja aktivoitumaan.

Päivän tavoitteena on se, että osallistujat saavat omakohtaisen kokemuksen usean eri menetelmän toimivuudesta ja voivat soveltaa niitä välittömästi omassa työssään.

Sisältö:

 • Fasilitoinnin idea
 • Fasilitaattorin rooli ja perustaidot
 • Mihin tilanteisiin fasilitointi sopii?
 • Esimies fasilitaattorina
 • Keskeisten työtapojen harjoittelua
 • Tehokkaiden kokousten fasilitointi

Mentorointi

Mentoroinnilla osaamista eteenpäin

 

Opi hyödyntämään mentorointia ammatillisen kehittämisen tukimuotona. Mentoroinnin avulla voit edistää toisilta oppimista, vertaistukea sekä oman työn ja organisaation kehittämistä.

Valmennuksissa perehdytään uusien esimiesten mentorointiin ammatillisen kehittymisen tukimuotona ja tuetaan valmentavan johtajuuden kulttuurin toteuttamista sekä mentoroinnin konkreettista käynnistämistä organisaatiossa.

Sisältö:

 • Mitä mentorointi on?
 • Miten ja milloin sitä käytetään?
 • Millaiset ovat mentorointiprosessin vaiheet?
 • Mitkä ovat mentoritoiminnan hyödyt?

Räätälöidään teille sopiva valmennuskokonaisuus!

Pyydä tarjous!