tutoravoinbanneri

Tutoropettajan ja vertaiskouluttajan koulutusohjelma, tilauskoulutus

Kuinka jakaa omaa osaamista kiinnostavasti, vaikuttavasti ja osallistavasti kollegoille ja sidosryhmille? Mitkä ovat toimivimmat keinot osallistaa työyhteisön jäseniä opetussuunnitelma- ja kehittämistyöhön sekä digitaitoihin opetuksen järjestäjän suunnitelman mukaisesti?

Kesto

4 innostavaa lähipäivää

Kenelle

Koulutus soveltuu tutoropettajien ja vertaiskouluttajien kouluttamiseen.

Tavoite

Koulutusohjelman tavoitteena on valmentaa tutoropettajia, jotka osaavat jakaa omaa osaamistaan kiinnostavasti ja vaikuttavasti kollegoilleen ja rakentaa heidän kanssaan yhdessä oppivaa yhteisöä. Digitaidot ovat luonteva osa koulutusta ja ryhmä jakaa tietoa toisilleen paitsi lähipäivien aikana myös digitaalisesti koko ohjelman ajan.

Koulutuksen menetelmät vastaavat nykyaikaista oppimiskäsitystä ja perustuvat pedagogisesti uuden oppimisen filosofiaan. Koulutus on osallistujalähtöistä ja -keskeistä, tarvelähtöistä ja joustavaa. Ohjelman kouluttajat ovat fasilitaattoreita ja sytykkeiden antajia. Osallistujat tutkivat, opettavat ja oppivat yhdessä.

Koulutuksen loppuvaiheessa kunta tai koulu voi järjestää osaamismessut, missä koulutuksen aikana syntyneet uudet tiedot ja ideat esitellään ja minkä pohjalta osallistujat voivat jatkojalostaa ideoitaan.

Hyöty osallistujalle

Osallistuja saa vankat taidot ja tiedot tutoropettajana toimimiseen. Hän saa intoa ja repullisen välineitä työn toteuttamiseksi omassa kunnassa ja koulussa. Osallistujan digitaidot karttuvat koko ohjelman ajan ja hän pystyy ohjaamaan muita opettajia myös digitaidoissa. Ohjelmassa digitaaliset työkalut ovat luonnollinen osa tekemistä ja yksi päivistä keskittyy ohjelmien pedagogiseen hyödyntämiseen opetuksessa ja oppimisessa.

Hyöty organisaatiolle

Kunta hyötyy koulutuksesta saamalla taitavan tutoropettajan, joka pystyy ohjaamaan muita opettajia taitavasti, innostavasti ja muita opettajien osallistaen. Kunta saa myös taitavan digitutorin, joka pystyy jakamaan kaikille tietoa ja taitoja ohjelmien pedagogisesta hyödyntämisestä ja parhaista käytännöistä.

Koulutuksen sisältö

1. Päivä 
Kouluttaja: Martti Hellström

 • Taidot tukea muita opettajia koulun toimintakulttuurin muutoksen tekemisessä
 • Harjoituksia eri menetelmin
 • Office 365 -ympäristön käyttö tutorohjelmassa
 • Oppimistehtävän esittely ja työstöohjeet

 

2. Päivä 
Kouluttaja: Jarkko Sievi

 • Taidot tukea muita opettajia digitaalisuuden tarkoituksenmukaisessa hyödyntämisessä
 • Office 365 -ohjelman pedagoginen hyödyntäminen
 • Luokan OneNote-muistikirja
 • Office Mix, kätevä tapa oppimateriaalin tekemiseen
 • Minecraft opetuksessa ja oppimisessa
 • Oppimistehtävän jako ja palautusohjeet

 

3. Päivä 
Kouluttaja: Martti Hellström

 • Oppimistehtävien käsittely
 • Taidot tukea muita opettajia uuden pedagogiikan toteuttamisessa
 • Vertaisohjaamisen / vertaiskouluttamisen taidot
 • Mentorointi- ja valmennustaidot / työparitoiminta ja tiimityötaidot arjessa
 • Harjoituksia eri menetelmin
 • Oppimistehtävän alustus

 

4. Päivä
Kouluttaja: Martti Hellström

 • Oppilaiden tukeminen tiimityötaidoissa
 • Tutoropettajan fasilitointitaidot, luento ja harjoitus
 • Vuorovaikutustaidot, luento ja harjoitus
 • Tutoropettajan ja vertaiskouluttajan oma energia ja hyvinvointi -luento
 • Miten tästä eteenpäin?
 • Oma rooli tutoropettajana
 • Ohjelman yhteenveto ja palaute

Käytettävät työtavat

aivoriihi,  draama,  etäopetus,  haastattelu, keksimällä oppiminen, itsenäiset tehtävät, kehittämishanke, kuvien avulla opettelu, käsitekartta, käänteinen oppiminen, ongelmalähtöinen oppiminen, ope space, opetuskeskustelu, paneeli, pelit, projektiopetus, prosessikirjoittaminen, väittely, yhteistoiminnallinen tutkiva oppiminen, digitaaliset kanavat ajatusten jakamiselle (yhteinen sähköinen työkirja)

Kouluttajat

Opetusneuvos Martti Hellström ja lehtori Jarkko Sievi.

Martti Hellström on toiminut useissa kouluttajakoulutuksissa valmentajana ja tutorina. Hänen saamansa palaute on ollut erinomaista. Martin koulutuksissa on helppo oppia uutta ja saada intoa omaan tekemiseen.

Digitaitojen koulutuspäivästä vastaa lehtori Jarkko Sievi. Jarkko on saanut loistavaa palautetta vetämistään koulutuksista. Hän on innostava kouluttaja ja osaa kertoa asiat niin, että jokaisen on helppo oppia.

Pyydä tarjous 

Iiris Peura, iiris.peura@edita.fi, 040 842 5036

Kouluttaja

marttihellstrom

Martti Hellström, KT ja opetusneuvos, jäi kesällä 2014 eläkkeelle espoolaisen Auroran koulun rehtorin virasta. Hän ehti toimia kouluavustajana, luokanopettajana, yliopistolehtorina, opettajankoulutuksen assistenttina, harjoittelukoulun opettajana, rehtorina ja oppilaitosjohdon kouluttajana koulumaailmassa 37 vuotta. Luokanopettaja-lehden päätoimittajana Martti toimi 20 vuotta.
Tällä hetkellä Martti valmentaa opettajia ja rehtoreita uuden opetussuunnitelman haltuunoton, koulun kehittämisen, muutoksen hallinnan teemoihin sekä ohjaan tulevien opettajien opintoja mm. opetusharjoittelua. Martti toimii myös kouluttajana mukana kansainvälisessä New Pedagogies for Deep Learning -ohjelmassa, jonka tavoitteena on maailmanlaajuinen oppimisen muutos.
kuva_sievi
Jarkko Sievi, FM, toimii aineenopettajana Helsingissä. Jarkolla on vankka kokemus tietotekniikan opettamisesta koulussa ja  kouluttajana toimimisesta. Hänen erikoisosaamisensa liittyy muun muassa ohjelmoinnin opettamiseen sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen opetuksessa ja oppimisessa.